A nemzetgazdaságban − a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézmé­nyek­­­­­­nél és a meg­fi­gyelt nonprofit szer­ve­zeteknél − a bruttó átlag­ke­re­setek 3,4, a nettó átlagke­re­se­tek 4,8 százalékkal ha­ladták meg az egy évvel ko­rábbit az idei első félévben − jelentette a KSH. Január−júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 228,2 ezer fo­­rint volt, a vállal­ko­zá­sok­nál átlagosan 239,4 ezer, a közszférában pedig − a nem közfog­lal­kozta­tás ke­re­tében − 219,1 ezer forintot lehetett keresni havonta. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 77,7 ezer fo­rint volt. Nem­zet­gaz­­dasági szinten a bruttó kerese­tek 3,4 százalékkal halad­ták meg a 2012. január−júniusit az idei első félévben.

A verseny­szféra átlagkeresetei 3,3 százalékkal nőttek, a költségvetés te­rü­letén a közfog­lal­­koztatás sú­ly­változásának hatását kiszűrve átlagosan 4,6 százalékos volt a bruttó bérek növekedése, a non­pro­fit szek­tor­ban pedig az alkalmazásban állók bruttó 3,9 százalékkal többet, átlagosan 206,6 ezer forintot kerestek. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset át­la­go­san 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit az időszakban. Nemzetgazdasági szinten az átlagos − családi kedvezmény nélkül számított − nettó kereset 149,4 ezer (a fizikai foglalkozásúaké 103,4 ezer, a szellemieké 197,9 ezer) forint volt, ez 4,8 százalékkal magasabb az előző évi­nél.