A Bírósági Határozatok Gyűjteményében megjelent jogeset a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelenségének a megállapítására irányult. Az ingatlanközvetítő több blanketta szerződést is alkalmazott, ilyen volt, amelyik a nem kizárólagos szerződésre (NKSZ), a kizárólagos szerződésre (KSZ), a kizárólagos szerződéshez elnevezésű, de bérletre vonatkozó, illetve az NPL szerződéshez elnevezésű (adásvételre vonatkozó) blanketta.

Az ügyész több tucat szerződési feltételt tartott érvénytelennek. Az első fokú bíróság ezek zömét maga is annak tartotta. A határozat kitér arra, hogy a blanketta szerződések a megbízó ingatlan tulajdonos közreműködése nélkül, előre meghatározott általános szerződési feltételeket tartalmaznak. Alaptalannak ítélte az ingatlanközvetítő hivatkozását arra nézve, hogy a tisztesség és jóhiszeműség körében az objektív zsinórmértéket az általános forgalmi szokások jelentik, és amennyiben egy feltétel ezeknek megfelelően került kialakításra, az egyben azt is jelenti, hogy a jóhiszeműség és tisztesség követelményének is megfelel.

A felek fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást kiegészítette. Ilyen kiegészítés lett a megkerülés problémája. Ez a következőt jelenti: a megbízó (ingatlan tulajdonos) és a megbízott (a közvetítő) által nyilvántartott és közvetített vevő (ajánlattevő, illetve érdeklődő) között a megbízási szerződés hatálya alatt, vagy a szerződés megszűnésétől számított 12 hónapon belül a közvetítés tárgyát képező ingatlanra a szerződési feltételeknek megfelelő szerződés jön létre és a megbízó a számára előírt határidőn belül a megbízott felé tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. Megkerülés esetén a megbízó megbízási díjat és kötbért is köteles fizetni.

Az ingatlanközvetítőnek – a jogerős ítéletbe foglalt – következő közleményt kellett közzé tennie a honlapján:

"A Fővárosi Ítélőtábla a 2021. március 23. napján kelt 14.Gf.40.437/2020/13. számú jogerős ítéletével az OTP Ingatlanpont Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép.) alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az OTP Ingatlanpont Kft. által 2019. június 22-től – NPL szerződések esetén 2019. július 19-től – alkalmazott, a fogyasztói szerződések részévé váló alábbi általános szerződési feltételek érvénytelenek:"

Itt előbb négy tisztességtelen feltétel szerepel a következő indoklással: a kizárólagos megbízásra irányuló szerződéses rendelkezések nem zárhatják ki, hogy a fogyasztó maga értékesítse az ingatlant, a szabályozásból eredő korlátozás azonban ezt szükségtelenül gátolja, amely a fogyasztó számára indokolatlan hátrányt jelent.

További három feltétel pedig azért tisztességtelen, mert a megbízási szerződés megszűnését követően vonják el a fogyasztónak az ingatlan tulajdonával kapcsolatos rendelkezési jogát.

A további tisztességtelen feltételek közé tartoznak azok, amelyek megbontják a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a fogyasztó hátrányára azzal, hogy felmondás esetén elégséges, ha a megbízott oly módon rendelkezik a feltételek szerinti ajánlattal, hogy a fogyasztó arról nem is értesült. Vagy egy másik csoportba tartozó kikötések azért tisztességtelenek, mert a megbízott eredménytelen közvetítői tevékenység esetében is díjigényt érvényesíthet. A felsorolás több oldalon át folytatódik.

A Kúria – a részítéletében – a másodfokon eljárt és jogerős ítéletet hozott bíróság 14 általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot - ebben a keretben - új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. (Az ügy száma: Gfv.VI.30.309/2021/6.)