A nyugdíjas az adott változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjhatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra való jogosultságát vagy a nyugdíj folyósítását érintheti. A bejelentést a folyósítási törzsszámra hivatkozással kell teljesíteni. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben célszerű minden bejelentést a kormányzati Ügyfélkapun keresztül megtenni - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

Bejelentendő körülmények különösen:

  • A névváltozás, a lakcímváltozás, a tartózkodási hely megváltozása, a levelezési cím megváltozása, a számlaszám változás (azé a bankszámláé, amelyre a nyugdíjat utalják). A 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás, a külföldön történő letelepedés. Ez esetben a külföldi lakcíméről, tartózkodási helyéről köteles a nyugdíjas tájékoztatni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. A nyugdíj folyósításának természetesen nem akadálya, ha valaki akár ideiglenesen, akár végleges jelleggel külföldön tartózkodik.
  • A közszférában, közszolgálati jellegű - közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői, stb. - jogviszonyban történő munkavégzés. Ennek bejelentésére azért van szükség, mert a nyugdíjtörvény rendelkezése szerint az öregségi nyugdíj folyósítását mindaddig szüneteltetni kell, amíg a nyugdíjas ilyen jellegű jogviszonyban áll, vagyis illetmény és nyugdíj továbbra sem folyósítható együtt.
  • A versenyszférában keresőtevékenységgel járó bármely biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony) létesítése, ha korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül a jogosult. Nekik ugyanis figyelembe kell venniük az ún. éves keretösszeget, vagyis a minimálbér 18-szorosának megfelelő összegű bruttó (nyugdíjjárulék alapját képező) éves kereseti korlátot, amelynek elérését követően a következő hónaptól az adott év végéig szüneteltetik az ellátás folyósítását.
  • Az özvegyi nyugdíjban részesülő személy új házasságkötése. Ezt azért kell az özvegynek bejelentenie, mert a nyugdíjtörvény rendelkezése szerint az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága megszűnik, ha a rá irányadó nyugdíjkorhatára betöltése előtt házasságot köt. Ha az özvegy a korhatára betöltését követően köt új házasságot, az nem érinti az özvegyi nyugdíjra való jogosultságát, de a bejelentési kötelezettsége ez esetben is fennáll.
  • Be kell jelenteni a nyugdíjas elhalálozásának tényét és időpontját is. 2014. július 1-től a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a magyar elektronikus anyakönyvi rendszerben ugyan hivatalosan tudomást szerez a halálesetről, de a nyugdíjtörvényben a bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírás továbbra is hatályban maradt. A haláleset bejelentésére az elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös vagy a nyugellátás felvételére jogosult más személy köteles.