2013. január-júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 228 200 fo­­rint volt. A vállal­ko­zá­sok­nál dolgozók átlagosan 239 400, míg a közszférában - a nem közfog­lal­kozta­tás ke­re­tében - foglalkozt­atottak 219 100 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 77 700 fo­rint volt. Nem­zet­gaz­­dasági szinten a bruttó kerese­tek 3,4 százalékkal halad­ták meg a 2012. január-júniusit.

Az át­lag­kerese­tek a verseny­szférában 3,3 százalékkal nőttek. A költségvetés te­rü­letén a közfog­lal­­koztatás sú­ly­változásának hatását kiszűrve, átlagosan 4,6 százalékos volt a bruttó keresetek emel­ke­dése. A non­pro­fit szek­tor­ban az alkalmazásban állók bruttó keresete 3,9 százalékkal, 206 600 forintra emelkedett.

A brut­tó átlagkeresetek a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (485 100 forint), ezt az in­for­­máció és kom­mu­ni­ká­ció (432 600 forint), valamint az ener­giaipar (villa­mos­energia-, gáz-, gőz­ellátás, lég­­kon­dici­onálás) követte (393 500 forint). A leg­keve­sebbet a szál­lás­hely-szol­gáltatás, ven­déglátás (145 600 forint), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (153 500 fo­rint), illetve a mező­gaz­daság, erdő­gaz­dálkodás, halászat (163 200 fo­rint) ágakban dol­gozók kerestek.

2013. január-júniusban a költségvetési szférában dolgozók egy része átlagosan 10 500 fo­rint - az adó- és járulék­vál­to­zá­sok ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó - kompenzációban részesült, míg a non­pro­fit szervezeteknél az erre jogosultak átlagosan 11 200 forint juttatást kaptak ezen a címen.

2013. január-júniusban a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset át­la­go­san 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos - családi kedvezmény nélkül számított - nettó kereset 149 400 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 103 400, a szellemi foglalkozásúaké 197 900) forint volt, 4,8 százalékkal magasabb az előző évi­nél. A versenyszférában a nettó keresetek 4,9, a köz­szfé­rában 4,7, a non­profit szer­ve­zeteknél 4,9 százalékkal nőttek 2012 azonos időszakához képest.

A 240 700 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,5 százalékkal volt magasabb a 2012. január-júniusinál. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2 százalék volt.